VTS Ordningsregler

Det åligger alla båtägare som utnyttjar varvet att noggrant ta del av dessa ordningsregler. Mycket tung materiel hanteras på varvet och det är av största vikt att reglerna efterlevs så att torr- och sjösättning går så smidigt som möjligt och att skade- och olycksriskerna minimeras för både båtar och båtägare.

Tänk på att detta är ett lagarbete och att det krävs att alla lojalt deltager och gör sitt bästa för ett bra resultat och en god klubbanda.

Upptagning

Ansök om vinterförvaring

Båtägare som önskar vinterförvara båt och även tillhörande utrustning som motor, jolle och mast skall ansöka om detta på särskild blankett via respektive klubbs kansli.
Båtägaren intygar samtidigt att båten är försäkrad. Oförsäkrad båt godtages ej. Klubbarna överlämnar ansökningarna efter egen registrering till VTS senast den 1 Augusti.

Varvscheferna fördelar platser och anslår upptagningsdagar på mellandäck senaste den 15 september. Upptagning sker kvartersvis och möjligheter att tillgodose speciella önskemål om dag är därför mycket begränsade.

Bockar och vaggor

Bockhöjden för motorbåtar skall vara 55-60 cm. Bockbredd minst 75% av båtens bredd. För segelbåtar skall kölpallningen vara 30 cm hög. Den får inte vara bredare än 1,0 m. Vaggan skall vara isärtagbar så att av- och pålastning med vagn är möjlig. Stöttor skall vara stagade och försedda med tryckfördelande underlägg på lös mark. Detta gäller även bockar med små anliggningsytor.

Att fixa innan upptagningsdagen

Båtägaren skall ta fram bockar, stöttor och pallning tisdagen före upptagningsdagen och se till att utrustningen är komplett. Upprop sker kl. 18.00. Obs! Dagen räknas som arbetsplikt då allmänna förberedelser på varvet kan förekomma. Frånvaro bestraffas med fastställda böter.

Vid upptagningsdagen

Upptagningsdagen sker upprop kl. 08.00. Båtägarna fördelas på arbetslag som leds av en utsedd vagnbas. Den som utsetts till vagnbas skall meddelas i förväg. Vagnbasen ser till att båtarna placeras enligt erhållen områdeskarta och upptagningslista och med ett fastställt inbördes båtavstånd med hjälp av speciell måttstock. Avvikelser får ej ske utan varvschefernas tillstånd.

Varvscheferna ser till att varningsskyltar (koner) blir utsatta vid parkvägen som gör allmänheten uppmärksammad på att båthantering pågår. Vid traktordragning av båtvagn med last skall någon ur vagnslaget utses att gå framför traktorn och varna för transporten.

Två slingbasar utser att vara behjälpliga vid kranen och ansvara för att lyftslingen placeras på rätt sätt. Slingbasen skall instruera båtägaren och ev. annan besättning om tillvägagångssätt och hålla teckenkontakt med kranföraren. Slingbasarna skall bära skyddshjälm.

Avvikelse och upptagningsdagens avslut

Båtägaren får avvika från sitt arbetslag endast för att hämta fram sin egen båt till kranen eller efter godkännande av vagnbasen. Underbemanning är en säkerhetsrisk.

Nytt upprop sker efter avslutad upptagning och då all materiel som vagnar, domkrafter, verktyg m m är intagna. Arbetsplikt råder fram tills dess.

Täckning av båt

Båten skall täckas med presenning på stabil ställning senast 15 dagar efter båtens upptagningsdag. Underlåtelse bestraffas med fastställda böter. Täckningen får inte vara bredare än båtens bredd plus 2 x 15 cm. Presenning får ej fästas i stöttning = vältningsrisk.

Stege som förvaras under båten skall vara låst för att försvåra påhälsning i egen eller andras båtar.

Sjösättning

Önskemål om sjösättningsdag skall antecknas på listor som anlås på mellandäck i samband med VTS vårmöte då sjösättningsdagarna meddelas. Önskelistorna dras in c:a 5 dagar före resp. sjösättningsdag. Önskemål om sjösättningsdag tillgodoses i möjligaste mån. Båtar med hindrande placering kan dock komma att tidigareläggas.

Att fixa innan sjösättningsdagen

Före sjösättningsdagen skall båten vara helt klar för sjösättning och området under och omkring båten skall vara fritt från hindrande materiel.

Båtägare med egen båtvagn skall se till att däcken är hela och pumpade.

Förtöjningsmateriel vid båtägarens hamnplats skall vara monterad före sjösättningsdagen så att förtöjningstiden minimeras. Montering av utrustning eller annat arbete på båten är förbjuden under sjösättningsdagen.

Vid Sjösättningsdagen

Sjösättningsdagen sker upprop kl. 08.00. Båtägarna fördelas på arbetslag som leds av en utsedd vagnbas. Vagnbasen leder arbetet med pålastning och transport av båtarna till sjösättningskajen enligt lista och områdeskarta. Den som utses till vagnbas skall meddelas i förväg.

Varvscheferna ser till att varningsskyltar (koner) blir utsatta som gör allmänheten uppmärksammad på att båthantering pågår. Detta gäller speciellt vid kranen och parkvägen. Vid traktordragning av båtvagn med last skall någon ur vagnslaget utses att gå före traktorn och varna för transporten.

Två slingbasar utses att vara behjälpliga vid kranen och se till att lyftslingen hanteras och anbringas på rätt sätt samt hålla teckenkontakt med kranföraren.

Båtägare som misstänker eller vet att båten kommer att läcka så kraftigt att oavbruten länspumpning blir nödvändig måste själv ordna med hjälpare för detta och ev. med nödvändig pumputrustning. Ett fåtal länspumpar finns tillgängliga på varvet.

AVVIKELSE OCH SJÖSÄTTNINGSDAGENS AVSLUT

Båtägaren får ej avvika från sitt arbetslag vid annat tillfälle än när hans båt är sjösatt och skall förtöjas. För att spara tid kan LBS-båtar tillfälligt förtöja på lediga platser i ÅMK:s hamn. ÅMK:s hamnkapten listar vilka platser som är lediga. (Mycket begränsat antal vid sista sjösättningsdagen.)

Nytt upprop sker efter avslutad sjösättning och när all materiel som vagnar, domkrafter, verktyg m m är intagna. Arbetsplikt råder således fram till dess.

Plocka undan innan städdagen

Före varvets allmänna städdag skall båtägaren städa området vid och runt sin uppläggningsplats. Bockar, ställningar etc. skall uppläggas på anvisad plats spikrensade, buntade och märkta. Överblivet materiel som ej är märkt samt kläder som hänger kvar i tvättrum betraktas som kasserat och kommer att kastas och bortforslas på städdagen.

Mastkranens spel skall låsas med klubbnyckeln och förlängningsstegen hängas upp på sin plats i ”snickarboa”. OBS! Viktigt. Vanligt tillhåll för ungdomar som hopptorn och bus.

Övriga regler

Märkning

Under uppläggningstiden skall båten vara märkt med ägarens namn och telefonnummer. Namnskylten skall vara tydligt textad och placerad så att den lätt kan upptäckas av personer vid vaktronderna. Viktigt då det kan vara nödvändigt att ägaren kan kontaktas vid skada, inbrott, avblåst täckning m m. Måla över namn som ej är aktuella t ex tidigare ägare till bockar m m.

Motorer, jollar och master som förvaras i för ändamålet anvisade utrymmen skall vara märkta med VTS numrerade adresslappar.

Bockar, täckställningar och presenningar skall sommartid vara tydligt märkta, inte minst i eget intresse för att förhindra ägarbyte.

Säkerhet

EL-utrustning som ansluts till el-uttag skall vara av godkänd typ och ha skyddsjordade kablar. Efter för dagen avslutat arbete skal båtägaren frånkoppla sin egen anslutning. Värme- och strålkaminer får ej användas utan tillstånd. Utplacerade kopplingsskåp är försedda med jordfelsbrytare och det åligger båtägaren att själv återställa jordfelsbrytaren vid jordfel och ävenså byta säkring vid överbelastning eller kortslutning i egen utrustning.

Grindar och dörrar till alla lokaler skall hållas stängda för att förhindra tillträde för obehöriga. Var misstänksam, obehöriga skall avisas från varvsområdet.

Miljöstationen

Olje-, färg och annat avfall skal deponeras i miljöstationen. Läs noga sorteringsanvisningar. Felsortering drabbar varvet med högre avgifter.
El-avfall (allt som har sladd eller haft el-sladd eller batterier) deponeras i särskild grön behållare. OBS! Startbatterier får inte längre deponeras i miljöstationen. Båtägaren får själv ombesörja borttransport. Försäljningsställen för batterier är numera skyldiga att ta emot gamla batterier för destruktion.
I stora containern får under inga omständigheter ovanstående avfall deponeras. Det är även förbjudet att deponera annat avfall än sådant som uppstår vid varvshanteringen.

Bilparkering

Bilparkering och trafik inom varvsområdet regleras genom styrelsens anslag och anvisningar.

Överlåtelse av båt

Vid överlåtelse av båt under uppläggningstiden är båtägaren skyldig att meddela varvstyrelsen den nye ägarens personuppgifter. Överlåtaren är skyldig att informera nya ägaren om ordningsreglerna genom ett överlämnande av ett exemplar av VTS ORDNINGSREGLER. Överlåtaren är dock ansvarig för båten till dess den lämnar varvet.

Sanktioner och böter

Båtägare som försummar arbetsplikt eller på annat sätt bryter mot VTS ORDNINGSREGLER bestraffas med böter fastställda av medlemsklubbarna (f n 500:-).